Đừng nghĩ bao chuyện bên ngoài,
mà hãy uống hết số chén rượu của đời mình.
(Thánh Cô)