Add-on trên Google Sheet giúp dễ dàng tra cứu tên gọi Âm lịch của 1 năm Dương lịch. Add-on cũng cung cấp hàm TenNamAmLich(năm_dương_lịch), hoạt động như 1 hàm trong G-Sheet.